Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Số hiệu văn bản:
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 25/04/2021)

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Tài liệu khác
29/04/2022Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
29/04/2022Quy chế nội bộ về quản trị công ty
26/04/2021Quy chế quản trị công ty - 2021
26/04/2021Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
01/04/2021Quy chế công bố thông tin
28/04/2018Quy chế quản trị công ty năm 2018
16/09/2013Quy chế quản trị công ty
13/05/2009Quy chế quản trị công ty
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
Error in query string Table './dabaco_fs/active_users' is marked as crashed and should be repaired